Sản phẩm CADIVI được bình chọn là sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2018

  • 04:18, 08/10/2018
  • 1042
Vào ngày 05/10/2018, Sở Công thương TP HCM đã thông báo kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu năm 2018 trên web site www.congthuonghcm.vn, trong đó có công ty CADIVI.

Tiêu chí tham gia chương trình là những sản phẩm - nhóm sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Thành phố có khả năng đóng góp vào sự phát triển công nghiệp cũng như sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố, từ đó xây dựng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ phát triển các sản phẩm tiêu biểu được bình chọn. Ngoài ra chương trình còn từng bước xây dựng, hình thành danh mục các sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của Thành phố, làm cơ sở cho các hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Thông qua đó, góp phần tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp tích cực đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Ngày 20/9/2018, Hội đồng bình chọn đã tiến hành chấm điểm và xét chọn các hồ sơ tham gia, theo đó có 53 sản phẩm của 37 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố hồ Chí Minh đạt các tiêu chí của cuộc bình chọn (Danh sách chi tiết đính kèm).

Mời quý vị xem chi tiết thông tin tại web site http://congthuonghcm.vn/index.php?mod=article&id=1767