Transmitting Power to Everywhere
Transmitting Power to Everywhere

Shareholders' meeting

Công ty CADIVI công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 29/11/2019
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13/04/2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019 sửa đổi, bổ sung 09/04/2019
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông 2019 02/04/2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 02/04/2019
Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông 2018 19/04/2018
Tài liệu họp ĐHCĐ 2018 10/04/2018
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 09/04/2018
Nghị quyết ĐHĐ cổ đông bất thường 2017 29/11/2017
Biên bản ĐHĐ cổ đông bất thường 2017 29/11/2017