Language:   
Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.
Tel: (84.8) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972.
Fax: (84.8) 3829 9437. Email: cadivi@cadivi.com.vn
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CÁP ĐỒNG TRỤC CỦA CADIVI            CADIVI tham dự Hội chợ Thương mại Việt – Lào 2014 (VIETLAOEXPO)            CADIVI tham dự “Hội chợ Triển lãm Thương mại – Dịch vụ - Du lịch Việt Nam – Myanmar 2014 (Ho Chi Minh City Expo 2014)”            CADIVI tiếp tục tham dự Hội chợ Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tại Cần Thơ            Công bố Hợp Chuẩn các loại dây cáp điện của CADIVI            Trao tặng Giải thưởng Vì sự phát triển cộng đồng ASEAN cho cty CADIVI và Giải thưởng Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới 2013 cho Tổng Giám đốc CADIVI            Công ty CADIVI đạt chỉ số tín nhiệm Trusted Quality Supplier-Nhà cung cấp chất lượng 2013            Hội Sở hữu Trí tuệ VN trao tặng Danh hiệu Top 10 Nhãn hiệu Nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2013 cho CADIVI            CADIVI thành lập công ty TNHH MTV CADIVI Đồng Nai            Tổng Giám đốc công ty CADIVI được bình chọn vào danh sách 100 Gương Mặt Trí Thức Tiêu Biểu VN Trên Mặt Trận Kinh Tế Năm 2012           
Trang chủ »Thông tin cổ đông » Thông báo
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu phiếu cổ phiếu
Vui lòng download tại đây:
- Thông báo.
- Mẫu số 04.
Thông báo về việc thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
CÔNG TY CỔ PHẦN  
DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
                             ~~~~~a*b~~~~~
 
Số:          /TB-TGĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
~~~~~a*b~~~~~
TP.Hồ Chí Minh,, ngày 09 tháng 07 năm 2014
 
 
 
 
THÔNG BÁO
 (V/v thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
 
Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
                  - QUÝ CỔ ĐÔNG
 
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam;
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 4: ngày 26/06/2014 của Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam,
 
Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam thông báo V/v thay đổi nội dung liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:
-         Nội dung cũ:
Người đại diện theo pháp luật:       NGUYỄN LỘC
Vốn điều lệ:                                   249.599.920.000 đồng
 
-         Nội dung mới:
Người đại diện theo pháp luật:        NGUYỄN LỘC
Vốn điều lệ:                                   288.000.000.000 đồng
 
Trân trọng thông báo!
                                                                                                                                   
                                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                    (Đã ký)
                                                                                              NGUYỄN LỘC
     
 
 
 
                                                                                                                                   
 
 
 
Nơi nhận:                                                                                                
-     Như trên;
-     Lưu NSHC.
 
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

 Bà Võ Thị Tuyết Hương

 Ông Lê Quang Định

Thông báo chia cổ tức năm 2013
Download tại đây
THÔNG BÁO v/v ngày chốt danh sách cổ đông và mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Download tại đây
Công bố thông tin về Quy chế chuyển nhượng cổ phần CADIVI
 Download tại đây
Thông tin về việc nộp Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
 Download tại đây
Kết quả chào bán CP ra công chúng & thông tin thay đổi số lượng CP
 Download tại đây.
Nghị quyết v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu
Công ty CP dây cáp điện VN trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT số 14/2013/NQ-HĐQT ngày 11/10/2013 v/v thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược, xử lý cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh.

Vui lòng download tại đây
Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN
 DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM
  *****
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 *****
 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2013
 

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu  số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/08/2013)  
1.      Tên tổ chức phát hành                          : Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam
2.      Địa chỉ trụ sở chính                                : 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Nguyễn Thái Bình Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
3.      Số điện thoại                                         : (84.8) 3829 9443 - 3829 2971
4.      Số Fax                                                   : (84.8) 3829 9437
5.      Cổ phiếu chào bán:
Tên cổ phiếu                                      :  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam
Loại cổ phiếu                                     :  Phổ thông                
Mệnh giá                                            :  10.000 đồng/cổ phiếu 
Số lượng đăng ký chào bán                 :  3.840.008 cổ phiếu
            Trong đó:
*Phát hành cho cổ đông hiện hữu      : 3.045.119 cổ phiếu
  Giá bán                                            : 15.000 đồng/cổ phiếu
  Tỷ lệ thực hiện quyền                     : 10:1,22 (Cứ 01 cổ phiếu có 01 quyền mua; Cứ 10 quyền mua sẽ         được mua 1,22 cổ phiếu mới).
   Phương án làm tròn                         : Cổ phiếu thực hiện quyền sẽ được làm tròn xuống đến hàng  đơn vị.
   Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Phần cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 99 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 10:1,22, cổ đông A được nhận thêm quyền mua thêm 99/10x1,22 = 12,078 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,078 cổ phần lẻ sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 12 cổ phần mới.
  • Phát hành cho Đối tác chiến lược     : 794.889 cổ phiếu
  Giá bán                                            : 15.000 đồng/cổ phiếu
  Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: Số lượng cổ phiếu không chào bán hết sẽ ủy quyền Hội đồng quản trị quản trị quản lý và phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với giá khởi điểm của đợt chào bán.
6.      Khối lượng vốn cần huy động               : 57.600.120.000 đồng (theo giá bán dự kiến)
7.      Mục đích huy động vốn                         : Đợt chào bán 3.840.008 cổ phần tăng vốn điều lệ từ  249.599.920.000 đồng lên 288.000.000.000 đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
8.      Số lượng đăng ký mua tối thiểu             : 01 cổ phiếu
9.      Ngày chốt danh sách cổ đông                : 12/9/2013
10.   Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 13/09/2013 đến ngày 08/10/2013
11.   Hướng dẫn thực hiện chuyển nhượng quyền mua
*Thời hạn thực hiện chuyển nhượng quyền mua:
Đối với cổ đông hiện hữu                   : Từ ngày 13/9/2013 đến 25/09/2013
Đối với đối tác chiến lược                      : nếu không thực hiện mua cổ phần mới thì không được chuyển   nhượng cho cá nhân/tổ chức khác.
Lưu ý: Trường hợp cổ đông ở xa không có điều kiện đến làm thủ tục chuyển nhượng quyền tại Văn phòng Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam nêu trên có thể làm Giấy uỷ quyền hợp lệ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, phường, xã cho một người khác đến làm thủ tục.
*Thủ tục chuyển nhượng quyền mua:
*Hướng dẫn chung: Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác chuyển nhượng. Thủ tục chuyển nhượng quyền mua được thực hiện tại trụ sở Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam
*Cách thức thực hiện thủ tục chuyển nhượng: Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng phải mang theo CMND/Hộ chiếu (nếu là cá nhân) hoặc Đăng ký kinh doanh và Giấy uỷ quyền hợp pháp (nếu là tổ chức) đến trụ sở chính của Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam để làm thủ tục chuyển nhượng:
*Hai bên (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng) điền thông tin và ký vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (03 bản);
*Nhận lại Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán đã có xác nhận của Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam (mỗi bên 01 bản); Sau đó, bên nhận chuyển nhượng điền thông tin vào Giấy đăng ký mua chứng khoán và nộp lại cho Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam.
12.   Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
· Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:  Quý cổ đông, đối tác chiến lược có tên trong danh sách chốt quyền mua và những người nhận chuyển nhượng quyền mua có thể thực hiện nộp tiền mua theo một trong hai cách sau:
*Nộp tiền mua vào tài khoản ngân hàng phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu theo thông tin sau:
Tên chủ tài khoàn                                : Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
Số tài khoản                                        : 31010000105302
Ngân hàng                                           : TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam BIDV-Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ                                                : 236 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Nội dung nộp tiền ghi rõ                      : Nộp tiền mua <số lượng> cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam cho < tên người đặt mua >, <số CMND/Hộ chiếu/Số ĐKKD>.
Ví dụ: Nộp tiền mua 1.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam cho Nguyễn Văn A, 020345464. 
   Hoặc:
*Nộp tiền mặt tại Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Nam: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. (Thời hạn nộp tiền mặt cuối cùng: trước 16h00 ngày 07/10/2013).
· Địa điểm cung cấp Bản cáo bạch:
*Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam:
Tại trụ sở Công ty:  70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Tại website của Công ty: http://www.cadivi-vn.com
*Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT tại 29-31 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
                                                                         Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng  8 năm 2013
                                                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                         (Đã ký)                                                                                                                                                                 NGUYỄN LỘC

Chi tiết đính kèm:
+ Giấy chứng nhận chào bán CP của UBCK NN
+ Thông báo v/v chốt DS  cổ đông
+ Các mẫu biểu:
            * Giay dang ky mua chung khoan - ca nhan
 
           * Giay dang ky mua chung khoan - phap nhan
            * Giay de nghi chuyen nhuong quyen mua chung khoan
Pages: [01] [02] Next »
Thông báo

Công bố về việc thành lập công ty con Công bố về việc thành lập công ty con (3:08 am, 05/07/13)

Quyết định về công tác nhân sự tại Công ty CADIVI Quyết định về công tác nhân sự tại Công ty CADIVI (3:03 am, 05/07/13)

Thông báo về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2012 Thông báo về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2012 (4:17 pm, 18/04/13)

THÔNG BÁO V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 THÔNG BÁO V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (2:20 pm, 09/04/13)

THÔNG BÁO V/v kết quả bán cổ phiếu quỹ THÔNG BÁO V/v kết quả bán cổ phiếu quỹ (9:36 pm, 28/02/13)

THÔNG BÁO V/v ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 THÔNG BÁO V/v ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (4:12 pm, 12/03/13)

thông báo V/v Bổ nhiệm Ban điều hành mới thông báo V/v Bổ nhiệm Ban điều hành mới (9:35 pm, 28/02/13)

Thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ Thông báo về việc bán cổ phiếu quỹ (9:35 pm, 28/02/13)

Thông Báo v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 Thông Báo v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 (9:36 pm, 28/02/13)

THÔNG BÁO V/v nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 THÔNG BÁO V/v nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 và chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 (9:36 pm, 28/02/13)


  
  Để tìm sản phẩm bấm vào đây

 

 

 

 

Lượt truy cập:
792500
Khách Online:
27
Giới thiệu | Sản phẩm | Hệ thống phân phối | Tin tức & sự kiện | Liên hệ
 

© 2006-2014 Công ty cổ phần dây cáp điện Việt Nam (CADIVI).
Trụ sở chính: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM.
Tel: (84.8) 3829 9443 - 3829 2971 - 3829 2972. Fax: (84.8) 3829 9437. Email: cadivi@cadivi.com.vn