Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Công bố thông tin về việc chọn đơn vị kiểm toán 2017, đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm mới chủ tịch HĐQT công ty 23/05/2017
Thông báo giao dịch CP nội bộ 28/04/2017
Báo cáo kết quả giao dịch CP nội bộ 28/04/2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán 19/04/2017
Báo cáo giao dịch nội bộ-Công đoàn công ty 13/04/2017
Thông báo giao dịch CP nội bộ-Ông Lê Quang Định 13/04/2017
Báo cáo giao dịch CP nội bộ-Ông Lê Quang Định 13/04/2017
Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 16/03/2017
Công bố thông tin và nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian sử dụng vốn thu được của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng 03/03/2017
Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 24/02/2017