Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

CADIVI Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2020 09/07/2020
CADIVI công bố Đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ và Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ 05/05/2020
CADIVI công bố thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 20/04/2020
CADIVI công bố báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 07/04/2020
CADIVI công bố Nghị quyết số: 09/2020/NQ-HĐQT ngày 30/03/2020 vv phê duyệt giao dịch với bên có liên quan 31/03/2020
CADIVI thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 13/03/2020
CADIVI công bố Nghị quyết số: 08/2020/NQ-HĐQT ngày 13/03/2020 V/v thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 13/03/2020
Công bố thông tin về thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 05/03/2020
Công ty CADIVI công bố giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 7 ngày 16/01/2020 11/02/2020
CADIVI công bố Nghị quyết số: 02/2020/NQ-HĐQT ngày 21/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch giữa CADIVI với bên có liên quan 21/01/2020