Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế 18/09/2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 21/08/2019
Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2019 21/08/2019
Công bố thông tin về việc Công ty ký hợp đồng báo cáo kiểm toán năm 2019 11/07/2019
Công bố giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh CADIVI Miền Bắc 09/07/2019
Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ 08/07/2019
Công bố Quyết định của HĐQT Công ty về việc thành lập chi nhánh 21/06/2019
CADIVI công bố danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn 10/06/2019
Nghị quyết của HĐQT vv tăng vốn điều lệ cho CADIVI Đồng Nai 31/05/2019
Công bố giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh 30/05/2019