Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Thông báo

Công bố giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 04/05/2019
Quyết định V/v phê duyệt chủ trương thực hiện giao dịch với người có liên quan 24/04/2019
Thay đổi địa điểm kinh doanh công ty 23/04/2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 17/04/2019
Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT công ty 26/03/2019
Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT công ty 26/03/2019
Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tiếu 13/03/2019
Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT công ty 13/03/2019
Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên CADIVI năm 2019 07/03/2019
Công bố thông tin về kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên CADIVI năm 2019 07/03/2019