Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Biên bản họp ĐHĐCĐ nặm 2009 18/10/2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ - CADIVI 2009 18/10/2016
Danh mục tài liệu 2010 18/10/2016
Những vấn đề cần biểu quyết tại đại hội 2010 18/10/2016
Báo cáo của TGĐ 2010 18/10/2016
Báo cáo hoạt động của HĐQT 2010 18/10/2016
Báo cáo của BKS 2010 18/10/2016
Báo cáo Kiểm toán năm 2009 18/10/2016
Báo cáo Tài chính tóm tắt 2010 18/10/2016
Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2010 18/10/2016