Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2008 18/10/2016
Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2009 18/10/2016
Tờ trình về việc CT HĐQT kiêm TGĐ 2009 18/10/2016
Tờ trình về việc mức thù lao HĐQT và BKS 2009 18/10/2016
Những vấn đề cần biểu quyết tại đại hội 2009 18/10/2016
Danh sách ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS 2009 18/10/2016
Biên bản họp ĐHĐCĐ nặm 2009 18/10/2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ - CADIVI 2009 18/10/2016
Danh mục tài liệu 2010 18/10/2016
Những vấn đề cần biểu quyết tại đại hội 2010 18/10/2016