Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2008 18/10/2016
Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ 2008 18/10/2016
Những vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2008 18/10/2016
Báo cáo của TGĐ 2008 18/10/2016
Báo cáo hoạt động của HĐQT (revised) 2008 18/10/2016
Báo cáo của BKS 2008 18/10/2016
Báo cáo Kiểm toán 2008 18/10/2016
Báo cáo Tài chính tóm tắt 2008 18/10/2016
Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2007 18/10/2016
Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ 2008 18/10/2016