Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

Báo cáo Kiểm toán 2008 18/10/2016
Báo cáo Tài chính tóm tắt 2008 18/10/2016
Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2007 18/10/2016
Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ 2008 18/10/2016
Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT chọn Cty kiểm toán 2008 18/10/2016
Tờ trình về việc CT HĐQT kiêm TGĐ 2008 18/10/2016
Tờ trình về việc mức thù lao HĐQT và BKS 2008 18/10/2016
Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ 2008 18/10/2016
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2008 18/10/2016
Nghị quyết ĐHĐCĐ - CADIVI 2008 18/10/2016