Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Đại hội cổ đông

CADIVI công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. 13/12/2019
Công ty CADIVI công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 29/11/2019
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 13/04/2019
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2019 sửa đổi, bổ sung 09/04/2019
Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông 2019 02/04/2019
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 02/04/2019
Nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông 2018 19/04/2018
Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2018 10/04/2018
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 09/04/2018
Nghị quyết ĐHĐ cổ đông bất thường 2017 29/11/2017