Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

CADIVI công bố Đơn từ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ và Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ