Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐ cổ đông bất thường 2017