Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

CADIVI công bố Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2019 17/10/2019
CADIVI công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2019 17/10/2019
Công văn công bố báo cáo tài chính bán niên sóat xét 2019 13/08/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ soát xét 13/08/2019
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ soát xét 13/08/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 19/07/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 19/07/2019
Công bố báo cáo tài chính Quý II năm 2019 19/07/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019 19/04/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 19/04/2019