Đem nguồn sáng đến mọi nơi
Đem nguồn sáng đến mọi nơi

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II năm 2019 19/07/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý II năm 2019 19/07/2019
Công bố báo cáo tài chính Quý II năm 2019 19/07/2019
Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019 19/04/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 19/04/2019
Báo cáo tài chính riêng 2018 07/03/2019
Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 07/03/2019
Công bố báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán 07/03/2019
Báo cáo tài chính quý IV hợp nhất - 2018 20/01/2019
Báo cáo tài chính quý IV riêng - 2018 20/01/2019